Изобразително изкуство, Медия, Поезия

Роман Кисьов – Аз и Времето / Roman Kissiov – Me and Time

„АЗ И ВРЕМЕТО“ – поезия, живопис и рисунки от Роман Кисьов
Стиховете изпълнява авторът

„ME AND TIME“ – poetry, painting and drawings by Roman Kissiov
The poems are performed by the author

Идеята на проекта „Аз и Времето“ е да покаже връзката между различните аспекти и пластове на философската категория „Време“ и личността (в случая твореца), и как тя се интерпретира и преживява от „аз-а“ в широк, екзистенциален, духовен и дори метафизичен план – като средоточие на индивидуалното и общочовешкото, на микрото и макрото, вътрешното и външното, временното и вечното, линейното и цикличното (митичното), биографичното и историчното, крайното и безкрайното, и т.н.
Тази връзка е осъществена със средствата на поезията, живописта и рисунката.
Роман Кисьов работи успешно в тези сфери на изкуството и реализира своята идея във видеото „Аз и Времето“ със 17 негови стихотворения, изпълнени от самия него, и 100 негови живописни картини и рисунки. Картините не са буквална илюстрация, а връзката е предимно асоциативна и символна, като по този начин се оформя цялостен духовен свят, явяващ сакралната същност на Битието, и на Времето, като негова съставна част.

Сценарий и режисура: Роман Кисьов / Screenplay and direction: Roman Kissiov
Музика: Елица Александрова / Music: Elitsa Alexandrova
Видео: Никола Дечев / Video: Nikola Dechev

Проектът е реализиран с подкрепата на Национален фонд „Култура“ (НФК) към Министерството на културата на Република България, по програмата „Творчески инициативи` 20“. https://ncf.bg/​

The project is implemented with the support of the National Culture Fund – Bulgaria

Write a comment